Winkelwagentje

Inhoud van uw winkelwagentje is leeg
CategorieŽn
Nieuw in de shoparrow
Aanbiedingenarrow
Kera White Thunder box 10 fem zaden

Kera White Thunder box 10 fem zaden

‚ā¨21.00‚ā¨20.00

Algemene voorwaarden

Algemene Bepalingen
 
 
Art. 1 Definities
 
Onderstaande begrippen worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:
 
Koper:
Een ieder die een Overeenkomst sluit of heeft gesloten met Goedkopewietzaden.com,
 
Goedkopewietzaden.com:
Goedkopewietzaden.com, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende te Lelystad
 
Overeenkomst:
Elke tussen de Koper en Goedkopewietzaden.com gesloten overeenkomst van koop en verkoop met betrekking tot de zaken die door Goedkopewietzaden.com in het kader van haar normale ondernemingsuitoefening worden aangeboden,
 
Voorwaarden:
De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Goedkopewietzaden.com.
 
 
Art. 2 Toepasselijkheid Voorwaarden
 
Deze Voorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding, offerte en iedere Overeenkomst en gelden voor alle uit hoofde van een Overeenkomst uitgevoerde leveranties en overige diensten.
 
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Koper - waaronder inkoop-voorwaarden - maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden Goedkopewietzaden.com niet, tenzij door partijen zulks nadrukkelijk zijn overeengekomen.
 
Indien deze Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze Voorwaarden deel uit van elke tussen Koper en Goedkopewietzaden.com tot stand gekomen Overeenkomst, tenzij de Koper binnen zeven dagen na ontvangst van de gewijzigde Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk te kennen geeft niet met de wijzigingen akkoord te gaan.
 
 
Art. 3 Totstandkoming Overeenkomst
 
Offertes en aanbiedingen van Goedkopewietzaden.com zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 
Een Overeenkomst komt tot stand door een geplaatste bestelling door Koper bij Goedkopewietzaden.com en de aanvaarding door Goedkopewietzaden.com van deze bestelling. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper de toepasselijkheid van de Voorwaarden. Een bestelling van Koper geldt als aanvaard door Goedkopewietzaden.com, indien Goedkopewietzaden.com niet binnen twee weken aan Koper laat weten de bestelling niet te aanvaarden.
 
Koper heeft het recht de gesloten Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende een periode van 7 werkdagen. Dit dient uitsluitend middels e-mail te geschieden.
 
 
Art. 4 Overmacht
 
In geval, ten gevolge van overmacht, de levering van de bestelde zaken onmogelijk is, wordt Goedkopewietzaden.com ontslagen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. In geval ten gevolge van overmacht vertraging optreedt in de levering, is Goedkopewietzaden.com ontslagen van zijn verplichtingen om binnen de aangegeven levertijd te leveren.
 
Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waarop Goedkopewietzaden.com geen invloed heeft of redelijkerwijs kan hebben.
 
De Koper is slechts bevoegd om tot ontbinding over te gaan, voor zover de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, of vast is komen te staan dat nakoming niet binnen twee maanden mogelijk is.
 
Koper kan in geval van overmacht van Goedkopewietzaden.com geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen van Goedkopewietzaden.com.
 
 
Art. 5 Aansprakelijkheid
 
Goedkopewietzaden.com is niet aansprakelijk voor schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden, ten gevolge van tekortkomingen in de door Goedkopewietzaden.com geleverde zaken.
 
Goedkopewietzaden.com is niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden als gevolg van niet, verkeerde of niet tijdige levering door Goedkopewietzaden.com.
 
De aansprakelijkheid van Goedkopewietzaden.com ten aanzien van de geleverde zaken uit de Overeenkomst, is gemaximaliseerd tot het bedrag waarvoor de zaken uit de Overeenkomst worden overgedragen.
 
Als niet anders is bepaald, geldt voor alle rechtsvorderingen jegens Goedkopewietzaden.com een verjaringstermijn van één jaar, gerekend vanaf de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 
 
Art. 6 Betaling       
 
Goedkopewietzaden.com brengt de door de Koper verschuldigde bedragen uit de Overeenkomst door middel van een nota in rekening. De Koper en Goedkopewietzaden.com kunnen overeenkomen tot contante betaling. De betaling dient te geschieden op een door Goedkopewietzaden.com aangegeven bank- of girorekening, zonder inhouding of korting, op de wijze en binnen de termijn zoals is gesteld op de nota. Indien geen termijn is vermeld zal een betalingstermijn van tien werkdagen gelden.
 
Indien de Koper en Goedkopewietzaden.com overeengekomen zijn de nota te voldoen onder rembours, dan zal Goedkopewietzaden.com pas overgaan tot verzending van het overeengekomen, nadat de Koper een bevestiging heeft gegeven aan Goedkopewietzaden.com van de bestelling. Indien de levering zonder opgave van redenen niet wordt ontvangen of afgehaald, met uitzondering als de zending niet aangeboden wordt door de reguliere postbezorging, dan behoudt Goedkopewietzaden.com zich het recht voor om de kosten van de remboursverzending te verhalen op de Koper.
 
Goedkopewietzaden.com houdt zich het recht voor om prijsveranderingen door te berekenen aan de Koper. Goedkopewietzaden.com zal uitdrukkelijk de Koper verwittigen van opgetreden prijsveranderingen. De Koper kan binnen vijf werkdagen de Overeenkomst ontbinden, nadat de prijsverandering uitdrukkelijk aan de Koper is kenbaar gemaakt. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van gewijzigde prijzen, dient schriftelijk dan wel per e-mail aan Goedkopewietzaden.com te worden ingediend.
 
Indien de Koper verhuist en/of zijn nota-adres wijzigt, dient daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk het nieuwe adres schriftelijk mede te delen aan Goedkopewietzaden.com.
 
Goedkopewietzaden.com heeft te allen tijde het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid te verlangen voor de betaling van de Koper.
 
Zonder uitdrukkelijke toestemming van Goedkopewietzaden.com is de Koper niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens Goedkopewietzaden.com te verrekenen met enige vordering van de Koper op Goedkopewietzaden.com, uit welke hoofde dan ook.
 
Bij niet of niet-tijdige betaling is Goedkopewietzaden.com vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder voorafgaande mededeling of sommatie, gerechtigd aan Koper een rente in rekening te brengen van 1 % per maand of gedeelte van een maand dat betaling uitblijft. Voorts is Goedkopewietzaden.com gerechtigd aan Koper een bedrag van minimaal 15 % van de openstaande hoofdsom in rekening te brengen als vergoeding voor de door Goedkopewietzaden.com te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk incassokosten, onverminderd het recht van Goedkopewietzaden.com om de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen aan de Koper.
 
Zolang de Koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Goedkopewietzaden.com, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan, is Goedkopewietzaden.com gerechtigd de overeengekomen levering van roerende zaken te staken dan wel op te schorten. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de Koper alsnog al verplichtingen jegens Goedkopewietzaden.com is nagekomen.
 
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is Goedkopewietzaden.com bij niet of niet-tijdige betaling, dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige andere op de Koper rustende verplichting, gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Goedkopewietzaden.com om vergoeding van de door haar ten gevolge van deze ontbinding geleden schade van de Koper te verlangen.
 
 
Art. 7 Eigendomsvoorbehoud
 
Zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Goedkopewietzaden.com uit hoofde van een Overeenkomst van levering of terbeschikkingstelling van zaken, vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige Overeenkomst inbegrepen, behoudt Goedkopewietzaden.com zich het eigendom van alle door hem aan de Koper geleverde zaken.
 
 
Art. 8 Garantie
 
Op alle producten, roerende zaken die worden aangeboden door Goedkopewietzaden.com zijn de garanties van toepassing welke worden verstrekt door de fabrikant van de artikelen.
 
De garantie is alleen geldig indien een originele aankoopfactuur kan worden overlegd.
 
Tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid, is Goedkopewietzaden.com niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade(veroorzaakt door onder meer ondeskundig gebruik), of artikelen met gebreken.
 
Goedkopewietzaden.com is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt doordat de website of de vestiging van de winkel niet bereikbaar en/of niet beschikbaar is voor bestellingen.
 
De Koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de bestelde zaken bij Goedkopewietzaden.comGoedkopewietzaden.com verstrekt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is productinformatie ten behoeve van de Overeenkomst.
 
 
Art. 9 Levering       
 
Alle pakketten worden discreet verpakt en meestal afgeleverd met de reguliere postbezorging, TNT Post.
 
Goedkopewietzaden.com streeft naar een leveringstermijn van 15 werkdagen voor de zaken uit de Overeenkomst, na ontvangst van de betaling, voor Nederland en België.
 
Indien tussen de Koper en Goedkopewietzaden.com overeengekomen is tot verzending van de zaken onder rembours, zal Goedkopewietzaden.com dit schriftelijk kenbaar maken aan de klant.
 
Indien de levering van de overeengekomen zaken niet kan plaatsvinden zoals op de nota is weergegeven, dan behoudt Goedkopewietzaden.com zich ten alle tijden het recht voor, om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de Koper, tenzij de sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Goedkopewietzaden.com.
 
Extra kosten die gemoeid zijn met de aflevering van de zaken uit de Overeenkomst, uitdrukkelijk gemaakt op verzoek van de Koper, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.
 
Goedkopewietzaden.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de zaken uit de Overeenkomst door toedoen van de vervoerder.
 
Ten aanzien van de levering van cannabis zaden, gaat Goedkopewietzaden.com uit van het Nederlands rechtssysteem. Aangezien de wettelijke regelingen omtrent cannabis zaden per land verschillen kan Goedkopewietzaden.com niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of andere tekortkoming in de levering ten gevolge van de bestaande verschillen in nationale regelgeving aangaande cannabis zaden.
 
 
Art. 10 Klachtrecht en Retourzendingen
 
Indien de geleverde zaken niet conform de Overeenkomst zijn, dient de Koper onverwijld, uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering, telefonisch en gemotiveerd Goedkopewietzaden.com in te lichten en vervolgens schriftelijk de gegronde klacht te bevestigen binnen de gestelde termijn.
 
Bij gebreke van de informatieplicht aan de zijde van de Koper, vervalt elke aanspraak jegens Goedkopewietzaden.com ter zake van gebreken in de geleverde zaken en/of onjuistheden in de nota.
 
Na de melding van de hierboven beschreven klacht, zal de Koper de instructies opvolgen van Goedkopewietzaden.com.
 
Indien aan de Koper niet conform de Overeenkomst krijgt geleverd, is de Koper gerechtigd de betreffende zaken retour te zenden aan Goedkopewietzaden.com. De kosten voor een dergelijke retourzending komen voor rekening van Goedkopewietzaden.com. De Koper is verplicht de te retourneren zaken deugdelijk te verpakken. Bij de retourzending dient de Koper de aard van de klachten schriftelijk mede te delen.
 
Goedkopewietzaden.com zal, na ontvangst van de geretourneerde zaken, zo spoedig mogelijk alsnog, op de correcte wijze, de Overeenkomst nakomen, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot nakoming binnen de risicosfeer van Goedkopewietzaden.com. Indien nakoming niet meer mogelijk is zal Goedkopewietzaden.com de verrichte betaling van de Koper terugstorten, onder voorbehoud van eventuele beschadiging aan de geretourneerde zaken.
 
 
Art. 11       Risico's
 
Tenietgaan, verlies, diefstal of waardevermindering van hetgeen overeengekomen is voor risico van Goedkopewietzaden.com tot het moment van aflevering, en voor risico van de Koper na het moment van aflevering.
 
De Koper dient Goedkopewietzaden.com onverwijld mede te delen indien beslag wordt gelegd op de zaken of indien op enige andere wijze eigendomsrechten van Goedkopewietzaden.com dreigen te worden geschaad. Zolang het eigendom van de zaken bij Goedkopewietzaden.com berust, is Goedkopewietzaden.com gerechtigd de zaken bij de Koper te revindiceren. De kosten hiermee gemoeid zijn voor rekening van de Koper indien zulks binnen de risicosfeer van de Koper ligt. De Koper dient hiervoor Goedkopewietzaden.com toegang te verlenen tot de locatie van de betreffende zaken.
 
 
Art. 12 Toepasselijk recht       
 
Op elke overeenkomst, offerte en aanbieding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
Alle geschillen die samenhangen met een Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. In beginsel dienen geschillen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Lelystad.
 
Goedkopewietzaden.com is zich bewust van het feit dat de zaken die worden aangeboden in de normale bedrijfsuitoefening dienen te worden aangewend voor doeleinden binnen het rechtelijk toegestane systeem met betrekking tot cannabis en cannabis zaden. Goedkopewietzaden.com wil hierbij ook aangeven dat het oogmerk van de bestemming voor de overeengekomen zaken, louter ligt in de sfeer van de aansprakelijkheid van de Koper.
 
Aangezien het Nederlands rechtssysteem uitgaat van een gedoogbeleid ten aanzien van cannabis en cannabis zaden, gaat Goedkopewietzaden.com uit van het Nederlands rechtsysteem. Van Goedkopewietzaden.com kan in redelijkheid niet worden gevergd dat zij rekening houdt met de verschillen tussen nationale regelgevingen aangaande cannabis en cannabis zaden.
 
 
Art. 13 Privacy verklaring
 
Het "soort" persoonlijke gegevens van de Koper zullen worden beperkt tot datgene dat Goedkopewietzaden.com noodzakelijk acht voor het afleveren van de zaken, facturering en andere nakomingverplichtingen uit de Overeenkomst.
 
De persoonlijke gegevens worden verzameld om de bestelling van de Koper af te kunnen leveren. In geval van twijfel zal een bestelling telefonisch worden geverifieerd teneinde nakoming, inbegrepen facturering, door Goedkopewietzaden.com mogelijk te maken.
 
De adresgegevens zijn bestemd voor de vervoerder van de overeengekomen zaken, om zorg te dragen voor de juiste aflevering. Nadat de zaken zijn afgeleverd en de Koper zijn verplichtingen heeft voldaan, worden de persoonsgegevens vernietigd en blijven slechts die gegevens bewaard, die voor de boekhouding van Goedkopewietzaden.com van belang zijn.
 
Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Het e-mail adres dat de Koper opgeeft ten behoeve van de Overeenkomst, mailinglist en/of prijsvraag, wordt opgenomen in de mailinglist van Goedkopewietzaden.com. Indien de Koper dit niet wenst, kan de Koper zich laten uitschrijven door een e-mail te sturen naar Goedkopewietzaden.com.
 
De Koper kan slechts invloed uitoefenen op de mailinglist door zich in- of uit te laten schrijven.
 
Goedkopewietzaden.com heeft alleen inzicht in de persoonlijke gegevens, die worden verzonden via de reguliere e-mail. Uitsluitend medewerkers van Goedkopewietzaden.com hebben toegang tot deze gegevens.
 
De Koper kan de bij Goedkopewietzaden.com de door haar verstrekte gegevens opvragen en/of wijzigen.
 
 
Art. 14 Disclaimer
 
Hoewel Goedkopewietzaden.com aan de inhoud van haar website en de Algemene Voorwaarden de uiterste zorg besteedt, aanvaardt Goedkopewietzaden.com geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan. Bij het gebruikmaken van de hyperlinks(doorverwijzing naar andere websites) aanvaardt Goedkopewietzaden.com geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt Goedkopewietzaden.com geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.
Lelystad, 03-03-2011
 
Sommige producten kunnen afwijken van de werkelijke product.
Op prijswijzigingen en typ fouten voorbehouden. Afbeeldingen op de site kunnen afwijken van de werkelijkheid  

.....